सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  २  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  ३  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  ४  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  ५  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  ६  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  ७  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  ८  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  ९  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  १०  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  ११  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  १२  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  १३  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  १४  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  १५  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  १६  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  १७  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  १८  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  १९  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  २०  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  २१  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  २२  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  २३  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  २४  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  २५  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  २६  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  २७  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  २८  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  २९  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ३०  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ३१  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ३२  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ३३  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ३४  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ३५  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ३६  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ३७  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ३८  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ३९  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ४०  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ४१  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ४२  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ४३  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ४४  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ४५  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ४६  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ४७  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ४८  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ४९  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ५०  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ५१  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ५२  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ५३  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ५४  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ५५  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ५६  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ५७  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ५८  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ५९  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ६०  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ६१  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ६२  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ६३  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ६४  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ६५  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ६६  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ६७  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ६८  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ६९  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ७०  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ७१  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ७२  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ७३  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ७४  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ७५  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ७६  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ७७  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ७८  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ७९  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ८०  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ८१  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ८२  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ८३  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ८४  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ८५  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ८६  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ८७  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ८८  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ८९  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ९०  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ९१  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ९२  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ९३  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ९४  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ९५  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ९६  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ९७  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ९८  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ९९  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  १००  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  १०१  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  १०२  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १०३  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  १०४  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १०५  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १०६  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १०७  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १०८  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १०९  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ११०  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १११  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ११२  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ११३  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ११४  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ११५  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ११६  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ११७  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ११८  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ११९  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १२०  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १२१  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १२२  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १२३  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १२४  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १२५  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १२६  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १२७  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १२८  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १२९  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १३०  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १३१  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १३२  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १३३  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १३४  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १३५  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १३६  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १३७  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १३८  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १३९  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १४०  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १४१  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १४२  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १४३  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १४४  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १४५  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १४६  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १४७  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १४८  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १४९  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १५०  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १५१  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १५२  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १५३  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १५४  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १५५  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १५६  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १५७  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १५८  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १५९  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १६०  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १६१  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १६२  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १६३  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १६४  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १६५  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १६६  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १६७  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १६८  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १६९  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १७०  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १७१  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १७२  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १७३  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १७४  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १७५  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १७६  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १७७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १७८  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १७९  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १८०  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १८१  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १८२  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १८३  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १८४  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १८५  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १८६  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १८७  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १८८  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १८९  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १९०  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १९१  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १९२  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १९३  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १९४  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १९५  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १९६  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १९७  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १९८  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १९९  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २००  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २०१  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २०२  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २०३  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २०४  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २०५  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २०६  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २०७  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २०८  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २०९  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २१०  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २११  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २१२  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २१३  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २१४  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २१५  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २१६  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २१७  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २१८  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २१९  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २२०  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २२१  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २२२  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २२३  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २२४  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २२५  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २२६  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २२७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३०  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३१  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३३  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३५  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३७  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३९  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४०  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २४१  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २४२  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २४३  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २४४  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २४५  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २४६  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २४७  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २४८  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २४९  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २५०  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २५१  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २५२  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २५३  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २५४  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २५५  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २५६  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २५७  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २५८  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २५९  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २६०  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २६१  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २६२  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २६३  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २६४  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २६५  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २६६  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २६७  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २६८  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २६९  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २७०  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २७१  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २७२  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २७३  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २७४  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २७५  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २७६  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २७७  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९