सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  २  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ३  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ४  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ५  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ६  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ७  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ८  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ९  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  १०  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ११  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  १२  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  १३  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  १४  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  १५  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  १६  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  १७  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  १८  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  १९  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  २०  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  २१  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  २२  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  २३  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  २४  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  २५  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  २६  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  २७  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  २८  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  २९  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ३०  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ३१  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ३२  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ३३  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ३४  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ३५  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ३६  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ३७  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ३८  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ३९  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ४०  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ४१  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ४२  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ४३  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ४४  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ४५  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ४६  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ४७  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ४८  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ४९  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ५०  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ५१  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ५२  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ५३  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ५४  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ५५  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ५६  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ५७  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ५८  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ५९  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ६०  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ६१  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ६२  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ६३  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ६४  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ६५  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ६६  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ६७  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ६८  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ६९  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ७०  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ७१  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ७२  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ७३  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ७४  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ७५  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ७६  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ७७  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ७८  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ७९  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ८०  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ८१  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ८२  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ८३  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ८४  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ८५  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ८६  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ८७  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ८८  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ८९  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ९०  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ९१  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ९२  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ९३  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ९४  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ९५  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ९६  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ९७  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ९८  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ९९  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १००  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १०१  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १०२  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १०३  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १०४  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १०५  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १०६  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १०७  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १०८  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १०९  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ११०  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १११  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ११२  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ११३  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ११४  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ११५  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ११६  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ११७  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  ११८  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  ११९  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १२०  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १२१  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १२२  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १२३  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १२४  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १२५  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १२६  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १२७  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १२८  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १२९  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १३०  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १३१  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १३२  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १३३  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १३४  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १३५  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १३६  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १३७  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १३८  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १३९  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १४०  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १४१  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १४२  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १४३  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १४४  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १४५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १४६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १४७  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १४८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १४९  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १५०  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १५१  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १५२  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १५३  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १५४  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १५५  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १५६  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १५७  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १५८  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १५९  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १६०  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १६१  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १६२  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १६३  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १६४  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १६५  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १६६  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १६७  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १६८  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १६९  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १७०  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १७१  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १७२  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १७३  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १७४  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १७५  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १७६  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १७७  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १७८  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १७९  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १८०  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १८१  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १८२  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १८३  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १८४  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १८५  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १८६  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १८७  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १८८  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १८९  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १९०  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १९१  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १९२  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १९३  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १९४  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १९५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १९९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २००  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २०१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २०२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २०५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २०६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २०७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २०८  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २०९  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २१०  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २११  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २१२  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २१३  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २१४  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २१५  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २१६  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २१७  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २१८  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २१९  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २२०  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २२१  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २२२  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २२३  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २२४  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २२५  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २२६  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २२७  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २२८  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २२९  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २३०  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २३१  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २३२  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २३३  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २३४  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २३५  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २३६  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २३७  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २३८  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २३९  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २४०  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २४१  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २४२  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २४३  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २४४  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २४५  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९