सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  २  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ३  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ४  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ५  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  ६  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ७  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  ८  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  ९  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  १०  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ११  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  १२  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  १३  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  १४  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  १५  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  १६  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  १७  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  १८  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  १९  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  २०  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  २१  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  २२  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  २३  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  २४  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  २५  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  २६  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  २७  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  २८  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  २९  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ३०  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ३१  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ३२  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ३३  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ३४  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ३५  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ३६  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ३७  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ३८  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ३९  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ४०  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ४१  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ४२  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ४३  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ४४  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ४५  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ४६  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ४७  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ४८  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ४९  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ५०  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ५१  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ५२  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ५३  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ५४  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ५५  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ५६  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ५७  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ५८  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ५९  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ६०  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ६१  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ६२  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ६३  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ६४  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ६५  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ६६  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ६७  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ६८  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ६९  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ७०  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ७१  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ७२  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ७३  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ७४  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ७५  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ७६  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ७७  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ७८  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ७९  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ८०  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ८१  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ८२  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ८३  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ८४  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ८५  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ८६  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ८७  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ८८  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ८९  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ९०  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ९१  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ९२  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ९३  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ९४  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ९५  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ९६  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ९७  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ९८  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ९९  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १००  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १०१  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १०२  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १०३  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १०४  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १०५  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १०६  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १०७  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १०८  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १०९  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ११०  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १११  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ११२  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ११३  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ११४  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ११५  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ११६  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ११७  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ११८  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ११९  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १२०  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १२१  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १२२  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १२३  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १२४  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १२५  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १२६  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १२७  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १२८  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १२९  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १३०  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १३१  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १३२  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १३३  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १३४  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १३५  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १३६  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १३७  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १३८  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १३९  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १४०  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १४१  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १४२  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १४३  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १४४  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १४५  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १४६  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १४७  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १४८  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १४९  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १५०  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १५१  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १५२  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १५३  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १५४  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १५५  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १५६  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १५७  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १५८  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १५९  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १६०  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १६१  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १६२  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १६३  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १६४  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १६५  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १६६  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १६७  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १६८  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १६९  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १७०  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १७१  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १७२  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १७३  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १७४  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १७५  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १७६  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १७७  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १७८  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १७९  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १८०  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १८१  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १८२  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १८३  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १८४  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १८५  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १८६  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १८७  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १८८  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १८९  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १९०  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १९१  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १९२  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १९३  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १९४  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १९५  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १९६  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १९७  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १९८  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १९९  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २००  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २०१  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २०२  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २०३  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २०४  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २०५  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २०६  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २०७  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २०८  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २०९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१०  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २११  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१२  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१३  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१४  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१५  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१६  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१७  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१८  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २१९  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२०  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२१  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२२  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २२३  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २२४  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २२५  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २२६  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २२७  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २२८  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २२९  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २३०  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २३१  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २३२  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २३३  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २३४  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २३५  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २३६  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २३७  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २३८  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २३९  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २४०  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २४१  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २४२  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २४३  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २४४  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २४५  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २४६  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २४७  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २४८  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २४९  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २५०  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २५१  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २५२  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २५३  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २५४  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २५५  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २५६  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २५७  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २५८  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २५९  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९