सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  २  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  ३  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  ४  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  ५  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  ६  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  ७  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  ८  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  ९  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  १०  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  ११  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  १२  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  १३  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  १४  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  १५  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  १६  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  १७  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  १८  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  १९  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  २०  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  २१  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  २२  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  २३  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  २४  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  २५  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  २६  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  २७  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  २८  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  २९  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ३०  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ३१  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ३२  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ३३  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ३४  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ३५  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ३६  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ३७  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ३८  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ३९  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ४०  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ४१  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ४२  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ४३  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ४४  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ४५  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ४६  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ४७  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ४८  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ४९  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ५०  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ५१  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ५२  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ५३  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ५४  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ५५  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ५६  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ५७  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ५८  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ५९  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ६०  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ६१  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ६२  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ६३  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ६४  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ६५  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ६६  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ६७  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ६८  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ६९  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ७०  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ७१  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ७२  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ७३  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ७४  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ७५  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ७६  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ७७  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ७८  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ७९  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ८०  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ८१  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ८२  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ८३  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ८४  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ८५  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ८६  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ८७  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ८८  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ८९  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ९०  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ९१  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ९२  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ९३  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ९४  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ९५  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ९६  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ९७  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ९८  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ९९  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  १००  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १०१  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  १०२  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १०३  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १०४  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १०५  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १०६  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १०७  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १०८  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १०९  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ११०  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १११  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ११२  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ११३  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ११४  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ११५  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ११६  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ११७  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ११८  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ११९  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १२०  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १२१  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १२२  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १२३  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १२४  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १२५  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १२६  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १२७  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १२८  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १२९  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १३०  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १३१  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १३२  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १३३  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १३४  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १३५  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १३६  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १३७  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १३८  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १३९  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १४०  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १४१  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १४२  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १४३  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १४४  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १४५  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १४६  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १४७  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १४८  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १४९  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १५०  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १५१  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १५२  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १५३  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १५४  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १५५  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १५६  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १५७  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १५८  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १५९  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १६०  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १६१  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १६२  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १६३  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १६४  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १६५  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १६६  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १६७  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १६८  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १६९  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १७०  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १७१  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १७२  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १७३  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १७४  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १७५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १७६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १७७  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १७८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १७९  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १८०  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १८१  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १८२  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १८३  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १८४  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १८५  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १८६  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १८७  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १८८  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १८९  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १९०  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १९१  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १९२  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १९३  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १९४  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १९५  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १९६  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १९७  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १९८  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १९९  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २००  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २०१  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २०२  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २०३  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २०४  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २०५  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २०६  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २०७  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २०८  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २०९  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २१०  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २११  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २१२  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २१३  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २१४  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २१५  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २१६  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २१७  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २१८  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २१९  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २२०  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २२१  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २२२  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २२३  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २२४  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २२५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २२९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३८  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २३९  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २४०  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २४१  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २४२  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २४३  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २४४  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २४५  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २४६  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २४७  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २४८  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २४९  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २५०  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २५१  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २५२  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २५३  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २५४  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २५५  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २५६  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २५७  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २५८  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २५९  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २६०  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २६१  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २६२  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २६३  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २६४  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २६५  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २६६  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २६७  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २६८  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २६९  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २७०  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २७१  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २७२  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २७३  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २७४  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २७५  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९