सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  २  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ३  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ४  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ५  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ६  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ७  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ८  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ९  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  १०  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ११  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  १२  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  १३  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  १४  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  १५  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  १६  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  १७  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  १८  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  १९  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  २०  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  २१  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  २२  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  २३  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  २४  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  २५  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  २६  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  २७  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  २८  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  २९  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ३०  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ३१  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ३२  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ३३  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ३४  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ३५  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ३६  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ३७  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ३८  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ३९  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ४०  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ४१  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ४२  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ४३  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ४४  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ४५  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ४६  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ४७  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ४८  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ४९  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ५०  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ५१  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ५२  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ५३  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ५४  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ५५  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ५६  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ५७  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ५८  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ५९  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ६०  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ६१  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ६२  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ६३  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ६४  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ६५  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ६६  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ६७  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ६८  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ६९  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ७०  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ७१  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ७२  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ७३  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ७४  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ७५  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ७६  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ७७  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ७८  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ७९  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ८०  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ८१  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ८२  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ८३  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ८४  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ८५  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ८६  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ८७  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ८८  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ८९  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ९०  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ९१  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ९२  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ९३  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ९४  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ९५  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ९६  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ९७  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ९८  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ९९  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १००  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १०१  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १०२  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १०३  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १०४  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १०५  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १०६  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १०७  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १०८  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १०९  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  ११०  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १११  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  ११२  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  ११३  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  ११४  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  ११५  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  ११६  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  ११७  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  ११८  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  ११९  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १२०  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १२१  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १२२  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १२३  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १२४  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १२५  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १२६  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १२७  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १२८  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १२९  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १३०  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १३१  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १३२  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १३३  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १३४  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १३५  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १३६  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १३७  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १३८  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १३९  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १४०  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १४१  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १४२  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १४३  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १४४  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १४५  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १४६  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १४७  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १४८  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १४९  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १५०  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १५१  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १५२  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १५३  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १५४  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १५५  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १५६  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १५७  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १५८  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १५९  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १६०  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १६१  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १६२  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १६३  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १६४  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १६५  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १६६  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १६७  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १६८  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १६९  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १७०  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १७१  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १७२  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १७३  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १७४  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १७५  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १७६  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १७७  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १७८  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १७९  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १८०  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १८१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८२  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८४  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८५  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८६  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १८७  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १८८  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १८९  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १९०  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १९१  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १९२  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९३  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९४  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १९५  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  १९६  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  १९७  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  १९८  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  १९९  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २००  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २०१  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २०२  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २०३  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २०४  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २०५  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २०६  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २०७  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २०८  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २०९  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २१०  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २११  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २१२  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २१३  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २१४  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २१५  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २१६  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २१७  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २१८  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २१९  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २२०  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २२१  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २२२  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २२३  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २२४  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २२५  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २२६  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २२७  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २२८  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २२९  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २३०  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २३१  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९