सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  २  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  ३  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  ४  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  ५  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  ६  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  ७  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  ८  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  ९  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  १०  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ११  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  १२  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  १३  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  १४  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  १५  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  १६  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  १७  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  १८  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  १९  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  २०  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  २१  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  २२  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  २३  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  २४  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  २५  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  २६  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  २७  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  २८  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  २९  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ३०  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ३१  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ३२  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ३३  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ३४  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ३५  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ३६  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ३७  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ३८  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ३९  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ४०  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ४१  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ४२  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ४३  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ४४  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ४५  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ४६  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ४७  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ४८  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ४९  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ५०  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ५१  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ५२  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ५३  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ५४  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ५५  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ५६  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ५७  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ५८  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ५९  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ६०  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ६१  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ६२  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ६३  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ६४  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ६५  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ६६  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ६७  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ६८  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ६९  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ७०  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ७१  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ७२  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ७३  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ७४  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ७५  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ७६  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ७७  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ७८  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ७९  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ८०  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ८१  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ८२  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ८३  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ८४  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ८५  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ८६  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ८७  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ८८  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ८९  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ९०  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ९१  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ९२  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ९३  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ९४  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ९५  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ९६  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ९७  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ९८  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ९९  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  १००  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १०१  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  १०२  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  १०३  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १०४  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १०५  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १०६  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १०७  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १०८  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १०९  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ११०  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १११  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ११२  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ११३  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ११४  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ११५  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ११६  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ११७  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ११८  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ११९  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १२०  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १२१  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १२२  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १२३  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १२४  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १२५  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १२६  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १२७  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १२८  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १२९  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १३०  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १३१  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १३२  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १३३  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १३४  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १३५  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १३६  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १३७  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १३८  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १३९  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १४०  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १४१  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १४२  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १४३  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १४४  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १४५  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १४६  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १४७  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १४८  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १४९  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १५०  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १५१  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १५२  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १५३  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १५४  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १५५  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १५६  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १५७  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १५८  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १५९  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १६०  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १६१  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १६२  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १६३  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १६४  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १६५  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १६६  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १६७  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १६८  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १६९  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १७०  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १७१  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १७२  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १७३  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १७४  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १७५  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १७६  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १७७  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १७८  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १७९  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १८०  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १८१  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १८२  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १८३  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १८४  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १८५  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १८६  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १८७  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १८८  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १८९  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १९०  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १९१  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १९२  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १९३  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १९४  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १९५  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १९६  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १९७  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १९८  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १९९  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २००  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २०१  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २०२  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २०३  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २०४  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २०५  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २०६  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २०७  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २०८  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २०९  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २१०  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २११  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २१२  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २१३  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २१४  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २१५  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २१६  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २१७  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २१८  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २१९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२०  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २२२  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २२३  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २२४  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२५  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२६  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२७  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२८  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२९  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३०  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३१  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २३२  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २३३  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २३४  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २३५  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २३६  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २३७  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २३८  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २३९  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २४०  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २४१  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २४२  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २४३  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २४४  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २४५  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २४६  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २४७  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २४८  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २४९  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २५०  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २५१  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २५२  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २५३  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २५४  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २५५  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २५६  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २५७  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २५८  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २५९  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २६०  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २६१  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २६२  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २६३  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २६४  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २६५  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २६६  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २६७  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २६८  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २६९  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९